AV

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Inleidende bepaling Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door Wolf-Safco nv, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website www.Wolf-Safco.be, www.mawolf.be, www.safco.be leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

2. Begrippen

2.1. Wolf-Safco : De website van Wolf-Safco nv waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. Het geheel van de domeinnamen (.be, .lu, .fr, .nl,..) en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam Wolf-Safco

2.2. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website Wolf-Safco

2.3. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst Wolf-Safco nv en de cliënt van Wolf-Safco nv met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Wolf-Safco .

2.4. Product fiche: Geeft informatie (teksten, foto’s, grafieken, classificatiesysteem per categorie,...) in verband met een product te koop aangeboden via Wolf-Safco .

2.5. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door Wolf-Safco nv via www.Wolf-Safco.be, www.mawolf.be, www.safco.be

2.6. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

3. Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4. Voorwerp

Wolf-Safco nv biedt met zijn website producten aan. Door het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst de cliënt de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website (artikel 6). De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (artikel 8). Wolf-Safco nv bevestigt bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de aangeduide termijn (artikel 7).

5. Capsules en Gellules in gelatine

Wolf-Safco geeft i.v.m de capsules en gellules geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg, voorwaarde of voorstelling toe die verder gaan dan de specificaties. Met betrekking tot het leveren van capsules in gelatine wordt er geen enkele impliciete waarborg van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik gegeven. De capsules worden verkocht mits de koper of iedere andere gebruiker zelfstandig proeven neemt teneinde te bepalen of de capsules geschikt zijn voor iedere dienstige bestemming, en alle risico draagt, daar de gebruiksomstandigheden aan de controle van de Wolf-Safco ontsnappen.

6. Bestelling

6.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, alsook het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. Wolf-Safco nv kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatie adres) met als gevolg vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.2. De automatische registratiesystemen zijn een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

6.3. Na ontvangst van de bestelling bevestigt Wolf-Safco nv aan de cliënt de bestelling per mail op het e-mail adres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop is pas afgesloten bij de verzending van de bevestiging van de bestelling aan de client.

6.4. Zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Wolf-Safco nv zich het recht om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Wolf-Safco nv via e-mail de cliënt over het uitstel van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met het uitstel, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6.6. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

6.7. Het is mogelijk producten die gecommercialiseerd worden in België, maar niet in de lijsten staan, via de site te bestellen. Daartoe kunt u een e-mail sturen via de contactpagina.

7. Levering

7.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de betaling instelling, verbindt Wolf-Safco nv zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te versturen op het opgegeven leveringsadres, binnen een termijn van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming. Al de gegevens met betrekking tot de levertermijn zijn beschikbaar op de website van Wolf-Safco

7.2. Door het plaatsen van een bestelling, verbindt de cliënt zich ertoe bij ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige of toekomstige kosten verbonden met de levering van de bestelde goederen te betalen. De solidaire aansprakelijkheid van Wolf-Safco nv kan in dat opzicht niet in aanmerking komen.

7.3. De levering gebeurt door de firma GLS of door UPS. De tarieven en de termijnen voor de levering zijn beschikbaar op de site van Wolf-Safco. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Wolf-Safco nv of aan de transport firma door de cliënt in het geval van laattijdige levering.

7.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van de geleverde producten nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling op het ogenblik van de levering onmiddellijk en schriftelijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de chauffeur van de transport firma .

7.5. Als een pakket niet is aanvaard ondanks verschillende pogingen van de vervoerder (maximum drie pogingen ), wordt het teruggezonden aan Wolf-Safco nv en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

8. Verzaking recht

8.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 April 2010), heeft de cliënt het recht aan zijn aankoop te verzaken (met uitzondering van de geneesmiddelen, babymelk en de medische hulpmiddelen, behalve in gevallen van gebreken, op maat gemaakte artikelen of gepersonaliseerde artikelen) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen aan Wolf-Safco nv tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals onder andere handleidingen en documentatie ) naar het volgende adres : Wolf-Safco Eikenlaan 41 3090 Overijse (België).

8.2. Indien de goederen zijn toegezonden aan Wolf-Safco nv onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste termijn, verbindt Wolf-Safco nv zich ertoe het betaald bedrag terug te storten met uitzondering van de levering kosten ook in geval van kosteloze levering en de retour kosten. De terugbetaling gebeurt binnen de maand na ontvangst van de retourwaren door Wolf-Safco.

8.3 Deze verzaking dient via de contactpagina op de website aan Wolf-Safco meegedeeld te worden.

9. Prijs

9.1. De vermelde prijs op de product fiche is zonder transport kosten.

9.2. De prijs vermeldt op de order bevestiging is de prijs inclusief btw heffigen transport verpakking en verzekering.

9.3. Wolf-Safco nv behoudt zich het recht om de prijs op ieder ogenblik te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het ogenblik van de opname van de bestelling.

10. Betaling

10.1.Tenzij anders overeengekomen met onze professionele klanten is het bedrag van de factuur contant te betalen via één van de betalingsmiddelen voorgesteld door de website op de dag van bestelling.

10.2. Het frauduleus gebruik en de piraterij op de betalingsmiddelen ogone en paypal alsook mogelijke betwistingen over de betaling staat onder de verantwoordelijkheid van deze bedrijven en zijn onderworpen aan de algemene voorwarden van deze bedrijven

10.3. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt pas effectief wanneer de betaling instelling de betaling valideert en hun akkoord hebben verleend voor de uitvoering van de levering. In geval dat de betaling instelling de transactie weigert uit te voeren, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt gewaarschuwd via e-mail.

10.4. De gegevens over de betaling worden automatisch verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betaling instelling. De betaling instelling en Wolf-Safco nv ontvangen de gegevens met betrekking tot de bestelling. Het ontbreken van gegevens met betrekking tot de bestelling verhindert de uitvoering en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling opgenomen worden in een bestand van betaling incidenten.

10.5. Voor professionele klanten die niet contant betalen en zonder speciale voorwaarden zijn de facturen betaalbaar 30 dagen net na de factuurdatum of met een korting van 1 % 8 dagen na de factuurdatum. Alleen wisselbrieven door de bank geconfirmeerd worden aanvaard. Alle uitstel van betaling geeft Wolf-Safco het recht, zonder toestemming, op een nalatigheidinterest gelijk aan de gemiddelde interest van kastkrediet geldig gedurende de periode die begint op de datum waarop de betaling verschuldigd is en de datum waarop de betaling effectief door Wolf-Safco is verkregen. Indien de facturen onbetaald blijven veertien dagen na het verzenden van een aangetekend rappel, is een vergoeding van 15 % van de factuur met een minimum bedrag van 200 euro verschuldigd aan Wolf-Safco.

10.6. Wolf-Safco behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen totdat de koper al zijn verplichtingen ten opzichte van de Wolf-Safco heeft nageleefd. De koper draagt alle risico op de goederen vanaf de identificatie van de goederen. De betaalde voorschotten blijven Wolf-Safco verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij de wederverkoop. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van Wolf-Safco , draagt de koper, vanaf heden, aan de verkopen alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop

11. Aansprakelijkheid

11.1. Wolf-Safco nv kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die resulteren uit een slecht gebruik van de geleverde producten.

11.2. De aansprakelijkheid van Wolf-Safco nv kan eveneens niet aangesproken worden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten

11.3. De aansprakelijkheid van Wolf-Safco nv zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling. Wolf-Safco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine vergissingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen ontstaan uit de afbeeldingen van de goederen op de web site. De afbeeldingen op de site zijn voorbeelden. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een artikel worden ingeroepen in geval van afwijking met de afbeelding op de site. De handleidingen op de product fiche zijn louter ter indicatieve titel. De cliënt verbindt zich om aandachtig de handleiding de fabrikant te lezen beschikbaar op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat die de gebruiker dient te respecteren.

11.4. De site van Wolf-Safco verwijst naar andere internetsites. Wolf-Safco nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site Wolf-Safco

12. Garantie

12.1. In geen enkel geval kan Wolf-Safco verantwoordelijk worden gehouden voor het niet na houden van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Wolf-Safco is uitsluitend beperkt tot de waarde van het desbetreffende product, bepaald volgens de datum van verkoop. De cliënt kan contact opnemen met de klantendienst via de contact pagina op de website.

13. Persoonsgegevens

13.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

13.2. Wolf-Safco nv is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995. Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Wolf-Safco

13.3. Wolf-Safco nv verbindt zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven buiten het kader van de wettelijke verplichtingen.

14. Intellectuele eigendom

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site Wolf-Safco nv mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Wolf-Safco nv. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. 15. Toepasselijk recht bij geschillen Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Wolf-Safco nv zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebrek aan minnelijke schikking,zijn de rechtbanken van Brussel of de rechtbanken waar de koper gedomicilieerd is, naar keuze van Wolf-Safco bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.